امنیت voip سرور و راهکار های امنیت ویپ

امنیت voip سرور و راهکار های امنیت ویپ

امنیت voip و ارتقای امنیت voip سرور ها از مسائل مهم برای تکنسین ها و کاربران سیستم ویپ می باشد. برای ارتقا امنیت voip مثل امنیت شبکه به صورت کلی راهکارهای متفاوت و یا مکملی وجود دارد ولی این راهکار ها جز موارد معدودی امنیت مطلق یا نزدیک به مطلق را نمی توانند فراهم...