كنترل یكپارچه تهدیدات اینترنتی (UTM) چیست؟

كنترل یكپارچه تهدیدات اینترنتی (UTM) چیست؟

فن آوری برقراری ارتباطات بین شبکه ای به سرعت در حال تغییر و پیشرفت میباشد و باعث افزایش کارایی و رشد در مقیاسهای جهانی شده است. ولی هر امکان جدید به همراه خود مخاطرات جدیدی را به همراه دارد که سازمانها و شرکتها را وادار به اتخاذ تدابیری برای محافظت از دارایی های خود...