سیستم های خودمختار شبکه (autonomous system)

سیستم های خودمختار شبکه (autonomous system)

اینترنت شبکه ای از شبکه هاست و سیستم های خودمختار شبکه (autonomous systems)، شبکه های بزرگی هستند که اینترنت را تشکیل می دهند. به طور دقیق تر می توان گفت سیستم های autonomous  که به اختصار به آن ها AS گفته می شود، یک شبکه بزرگ یا گروهی از شبکه ها است که دارای یک...