قابلیت Half-Duplex و Full-Duplex چیست؟

قابلیت Half-Duplex و Full-Duplex چیست؟

ارتباطات نیمه دو طرفه و دو طرفه  ارتباط Duplex چیست؟ سیستم‌های مخابراتی دو طرفه یک سیستم نقطه به نقطه (point-to-point) است که از اتصال حداقل دو دستگاه تشکیل شده است. سیستم‌های دو طرفه در بسیاری از شبکه‌های مخابراتی که به آنها امکان ارتباط هم زمان در دو جهت رفت و...