منظور از پروتکل اینترنت (Internet Protocol) چیست

منظور از پروتکل اینترنت (Internet Protocol) چیست

پروتکل اینترنت (IP) چیست؟ پروتکل اینترنت (IP) پروتکل یا مجموعه ای از قوانین است که برای مسیریابی و آدرس دهی پکت های داده مورد استفاده قرار می گیرد، به طوری که آن ها از طریق شبکه منتقل شده و به مقصد صحیح خود می رسند. فرایند حرکت داده ها در اینترنت به گونه ای است که...