معرفی 12 Action قابل استفاده در IPS/IDS در شناسایی ترافیک مخرب

معرفی 12 Action قابل استفاده در IPS/IDS در شناسایی ترافیک مخرب

زمانی که سنسور ترافیک مخرب شناسایی می کند براساس اینکه سنسور چگونه تنظیم شده و در چه حالتی (IPS یا IDS) کار می کند سنسور می تواند نوعی action را نسبت به ترافیک شناسایی شده انتخاب کند. لیست این action ها به شرح زیر است : Deny attacker inline : این action تمام بسته های...