شناسایی بدافزار جدید در سیستم‌های زیرساختی

شناسایی بدافزار جدید در سیستم‌های زیرساختی

هشدار فعالیت نوعی بدافزار جدید با نام (Dilemma) در سیستم‌های زیر ساختی اعلام شد. اخیرا شواهدی مبنی بر انتشار یک بدافزار جدید در برخی از زیرساخت‌ها توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا به دست آمده است. هر چند ریشه‌یابی و شناسایی عوامل ورود آلودگی هنوز در دست بررسی است، اما از...