فایروال به عنوان یک سرویس یا FWaaS چیست؟

فایروال به عنوان یک سرویس یا FWaaS چیست؟

فایروال به عنوان سرویس (FWaaS) که به عنوان فایروال ابری نیز شناخته می شود، سرویسی است که قابلیت های بازرسی ترافیک شبکه مبتنی بر ابر را برای مشتریانی که به دنبال از کار انداختن یا تقویت دستگاه های فایروال شبکه موجود خود هستند، ارائه می دهد. این رویکرد بار تجهیزات مرکز...