MTU چیست

MTU چیست

MTU یا maximum transmission unit چیست؟ حداکثر واحد انتقال (maximum transmission unit)،به اندازه گیری بزرگ ترین پکت داده ای گفته می شود که یک دستگاه متصل به اینترنت می تواند دریافت کند. دقیقا می توان آن را به حد مجاز ارتفاع زیرگذر آزادراه ها یا تونل ها تشبیه نمود....